Coaching för enskilda eller i grupp med inriktning på KBT & ACT.


Via internet & videosamtal.


KBT

Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra kognition och beteenden för att man ska må bättre och uppnå sina mål i livet. I behandling får man som klient olika uppgifter som man själv ska arbeta med i sin vardag. I internet-behandling sker denna kontakt via video samtal.


Vad är kognitiv beteendeterapi/KBT?
 - KBT står för kognitiv beteendeterapi. På enkel svenska innebär detta att terapin fokuserar på följande:

 - Vad du tänker och vad du gör i olika sammanhang.
 - Hur samspelar du med din omgivning?
 - Hur tolkar du situationer?
 - Hur reagerar du?
 - Och framförallt, kan det finnas bättre sätt att hantera situationerna?


KBT är en populär form av psykoterapi, det vill säga behandling av psykiska besvär genom samtal. Det finns vetenskapligt stöd för att KBT är effektivt vid flera typer av psykiatriska diagnoser.

KBT är en kombination av två olika terapeutiska metoder, som i sin tur vuxit fram ur två separata teorier: kognitiv psykologi samt beteendepsykologi, eller inlärningspsykologi. Dessa teoribildningar hade först inget med varandra att göra, men växte så småningom ihop till en enhetlig terapeutisk modell.


Hur vet jag om behandlingen passar mig?
Behandlingen kan bland annat erbjudas dig med depression, social ångest, paniksyndrom, OCD - tvångssyndrom eller dysmorfofobi - BDD. Den kan även hjälpa dig som har sömnsvårigheter, tinnitus, stress.

Du behöver ta dig den tid som behövs, ofta en timme per dag. Du behöver ha tillgång till en dator eller mobiltelefon med internetuppkoppling.

Behandlingen ger dig möjlighet att arbeta självständigt. Den ska kunna passa in i ditt liv rent praktiskt, och du ska också vilja göra arbetet för att nå de resultat du önskar.


✨Först har vi ett inledande samtal. Tillsammans identifierar vi problemet/problemen och formulerar en plan för behandlingen. Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid.

✨Vanligtvis träffas vi 5 – 15 gånger. Varje behandlingstillfälle (session) brukar omfatta mellan 60 minuter. . Arbetssättet Vi arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till de tankar och beteenden som inte är ändamålsenliga. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nusituationen .

✨Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även använda tiden på ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem, samt att öka delaktigheten från dig.

✨Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. Hemuppgifter – varför och vad kan detta vara? Hemuppgifterna gör att träningen fortsätter utanför terapirummet, att förändringsprocessen hålls igång. De gör det möjligt att testa nya antaganden och tankesätt i verkligheten. Hemuppgifterna ska alltid väljas så att de ger en rimlig utmaning.

✨Till slut: Förändringar är en utmaning. Det kräver motivation och tid. Genom träning och självinsikt kan du ändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen. Du kan lära dig bättre hantera svårigheter.


ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­ Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.


Medveten närvaro
Medveten närvaro kallas även mindfulness och innebär att vara ”här och nu”. Liksom djur reagerar vi människor på hot i den yttre, materiella världen. Hot som måste bekämpas eller undvikas. Men till skillnad från djur kan vi uppleva lika starka hot även i den inre, psykologiska världen. Hoten här kommer från våra egna tankar och skapar oro, rädsla och ångest. Ju mer vi bekämpar eller undviker upplevelsen desto starkare blir den. Om vi istället är närvarande i det som sker minskar oron för det obehagliga. Studier visar att 85 procent av det vi oroar oss för inte ens inträffar.

Medveten närvaro är att vara flexibelt uppmärksam på både den yttre, materiella världen och den inre psykologiska världen.

Defusion
Defusion handlar om att skapa en mer flexibel reaktion på våra tankar. Att se på tankarna istället för utifrån dem. Att låta dem komma och gå istället för att fastna i dem. Ofta upplever vi våra tankar som sanna eller som en realistisk bild av verkligheten. ACT vill få oss att se våra tankar som en av många alternativa tolkningar av verkligheten och att vi kan välja om vi ska agera på dem eller inte.

Acceptans
Utifrån ACT handlar acceptans om att tillåta sig ha upplevelser som vanligtvis kallas obehagliga. Vara i den rådande upplevelsen utan att försöka kontrollera, ändra eller bli av med den. Mycket av den stress och inre smärta vi upplever i olika situationer är vi själva som skapar när vi motarbetar upplevelsen och också dömer oss själva; ”Det är fel på mig som känner så här”. Utifrån ACT är negativa tankar och känslor en del av livet och är inte farliga i sig själva. Det är undvikandet av jobbiga tankar och känslor som kan leda till ännu mer stress och ökad psykisk ohälsa.

Värden
ACT ser värden som en kompass som kan peka ut riktningen och ge oss inre motivation på vår resa genom livet. Börja med att svara på frågorna: Vad är viktigt i mitt liv? Vem vill jag vara för mig själv och för andra? Värden kan innebära att vara öppen och ärlig mot omgivningen, att vilja utvecklas och prova nya saker eller att hjälpa andra att förändra sina liv. På så sätt är mina värden konstant närvarande i mitt liv och något jag kan göra i varje stund. Till skillnad från mål som handlar om det vi vill ha eller uppnå och som oftast ligger längre fram i tiden.

Ändamålsenligt handlande
Ändamålsenligt handlande innebär att agera utifrån vad som är viktigt för mig fast det kan kännas smärtsamt eller svårt. Det betyder också att jag är flexibel i det jag gör, så att jag villigt bemöter alla utmaningar genom att antingen fortsätta med mitt beteende eller ändra det, beroende på vad situationen kräver. Det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med mina värden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt. Helt enkelt är ändamålsenligt handlande att göra vad som krävs för att leva i överensstämmelse med mina värden.

Jag som kontext
Jag-som-kontext är inte en tanke och inte en känsla utan snarare ett perspektiv ur vilken vi kan iaktta våra tankar och känslor. Ett annat sätt är att se det som ett rum, i vilket tankar och känslor kan röra sig. Detta psykologiska rum får vi tillträde till när vi märker att vi märker något eller är medvetna om att vi är medvetna. Det är en plats från vilken vi kan iaktta vår upplevelse utan att vara fångna i den. Termen ren medvetenhet är ett bra alternativ för det är just vad det handlar om:


Processen inom ACT kan sammanfattas i dessa tre punkter:
✨Accept your reactions and be present (acceptera dina reaktioner och var närvarande i stunden),
✨Choose a valued direction (välj hur du vill leva ditt liv),
✨Take action (agera därefter).


Vi försöker ofta få kontroll över sådant vi är oroliga för, eller försäkringar att vi inte behöver oroa oss. Men finns det egentligen något vi kan få full kontroll över?

Vanliga områden där människor kämpar med kontroll är egna – eller andras – känslor och tankar, liksom framtida händelser, sådant som ännu inte har inträffat. Med hjälp av ACT kan vi se att strävan efter kontroll är en central del av det slitsamma – ”control is the problem…Till enskild person eller till dig som är förälder, drabbad eller närstående till barn/ungdom med psykisk ohälsa:

Alla som mår dåligt har inte närstående som stöttar, ställer upp och kämpar för dem när det behövs mest. Relationer inom familjekonstellationen blir ofta svåra och negativt laddade när en familjemedlem kämpar sig genom vardagslivet. Det kan vara svårt som familjemedlem att sätta sig in i den drabbades situation utan att stöta på hetsiga diskussioner där känslor tar överhanden och olika upplevelser spelar in.

Jag har personlig erfarenhet med kris inom min egna familj, där vi levt med anhörig som har haft ätstörning. Jag har arbetat som socialpedagog på behandlingshem i Norge där ungdom hade problem med bl a droger, traumer, beteendeproblem, självskadebeteende och prsykisk ohälsa. Behandling för ungdommarna var i stort fokus men där erbjöds också familjestöd, där hela familjen skulle få ökad kommunikation och relation. Nu vill jag väldigt gärna hjälpa andra i liknande situationer. Jag arbetar på distans och erbjuder samtal,/videosamtal familjestöd i kris och rådgivning till familjer som kämpar med:

– Självskadebeteende
– Ätstörningar
– Har oro/ångest och behöver stöttning
– Depression/nedstämhet 
– Sociala fobier

 - Relationsproblematik